Skólastjóri
Deildarstjóri 1. - 4. b.
Deildarstjóri 5. - 6. b.
Deildarstjóri skrifstofu
Deildarstjóri þróunar
Deildarstjóri stoðdeildar
Umsjónarkennari
Aðstoðarmaður kennara
Ritari
Skólaliðar

Hlutverk

gagnvart:

Heading 3

Heading 3

Heading 3

Heading 3

Heading 3

Heading 3

Heading 3

Heading 3

Heading 3

Heading 3

Heading 3

Heading 3

Heading 3

Heading 3

Nemendur

Umsjónarkennari

Foreldrar

Umsjónarkennari er í samskiptum við foreldra um mál er snerta einstaka nemendur, heimanám, ástundun og annað sem eingöngu snýr að starfi bekkjarins. Boðið er upp á formleg foreldraviðtöl tvisvar á skólaárinu, í lok október eða byrjun nóvember og í lok janúar eða byrjun febrúar. Koma foreldrar og nemendur þá í skólann á fund umsjónarkennara. Umsjónarkennari og foreldrar hafa einnig samband símleiðis, með tölvupósti eða hittast eftir atvikum á fundi í skólanum. Í upphafi skólaársins er starfsáætlun skólans og starfið í hverjum bekk kynnt á svo kallaðri námskynningu. Aðrir fundir kunna að verða þar sem rætt er um ákveðin málefni. Þurfi foreldri að ná sambandi við kennara er hægt að senda tölvupóst og óska eftir fundi. Einnig geta foreldrar hringt á skrifstofu skólans og lagt fyrir skilaboð um að kennari hringi í sig. Kennari hringir að jafnaði eftir kennslu dagsins ef því verður við komið. Kennari svarar tölvupósti foreldra eins fljótt og því verður við komið. Foreldrar geta ekki gengið að því vísu að tölvupóstur sem þeir senda kennara verði lesinn samdægurs eða fyrir upphaf næsta skóladags

Nemendur

Umsjónarkennari fylgist náið með námi nemenda sinna og þroska, líðan og almennri velferð, leiðbeinir þeim í námi og starfi, aðstoðar og ráðleggur þeim um persónuleg mál og stuðlar að því að efla samstarf skóla og heimila“

Umsjónarkennarar eru því lykilpersónur í skólastarfinu. Umsjónarkennarar geta líka vísað nemendum sínum til fagfólks innan skólans

Hann er öðrum fremur tengiliður skólans við heimilin og einnig fylgist hann náið með námi nemenda sinna og þroska og breytingum á högum og atferli nemenda sem skipt geta máli hvað varðar frammistöðu og líðan þeirra í skólanum. Hann leiðbeinir þeim í námi og starfi, aðstoðar þá og ráðleggur þeim um persónuleg mál. Umsjónarkennarar og námsráðgjafar gegna að þessu leyti mjög mikilvægu hlutverki“

Umsjónarkennari er tengiliður skólans við forráðamenn nemenda. Hlutverk hans er að stuðla að góðu sambandi heimilis og skóla.

Annað starfsfólk

Umsjónarkennari er í samskiptum við alla þá starfsmenn sem að nemendum hans koma. Umsjónarkennari verkstýrir stuðningsfulltrúum í þeirri kennslustund sem hann kennir. 

Verklag í málefnum nemenda

Sýni nemandi ósækilega hegðun fær hann tækifæri til að róa sig niður og síðan er rætt við hann um að bæta hegðun sína. Farið yfir reglur og nemandinn gerir áætlun um umbætur. 

 

Umsjónarkennari getur boðið nemanda eða nemendum að fara í hjartað og leysa úr sínum málum þar. (uppbyggingaráætlun eða sáttarborðið)

UMSJÓNARKENNARI RÆÐIR VIÐ NEMANDANN

Andrými og skjól

Mikilvægt að umsjónarkennari sjái til þess að nemendur séu meðvitaðir um þá staði sem nemendur geta róað sig niður á. Hægt er að bjóða nemendum að fara í SKJÓLIÐ ef aðstæður leifa og hringja þarf á undan nemendum og kanna aðstæður.

Lærdómur

Umsjónarkennari fer yfir atvik og leiðir til úrbóta með nemandanum. Kennari getur boðið nemanda eða nemendum að fara í HJARTAРog leysa úr sínum málum þar. 

Hvatning og umhyggja

Hrósa og veita jákvæðri hegðun athygli. Byggja upp jákvæð tengsl við nemanda. 

Upplýsingar

Umsjónarkennari upplýsi annað starfsfólk sem að nemandanum koma séu meðvitaðir um þau ferli sem í gangi eru

 

 

Kennari fer yfir bekkjarstjórnun,, kennsluhætti, uppröðun í stofu o.fl. Kennari skoðar einnig skipulag, aðstæður, og nám nemandans. 

BEKKJARSTJÓRNUN OG SKIPULAG

Farið yfir hvort nemandinn sé með verkefni við hæfi og hvort hægt sé að mæta þörfum hans betur. 

Hægt er að leita ráðgjafar  árgangateymis, jafningjateymis, kennslustjóra, deildarstjóra stigs og deildarstjóra stoðþjónustu

NÁM VIÐ HÆFI

BREYTTAR AÐSTÆÐUR?

Umsjónarkennari kannar hjá foreldrum hvort aðstæður í umhverfi nemandans hafi breyst nýlega. 

Umsjónarkennari kannar hjá foreldrum hvort aðstæður í umhverfi nemandans hafi breyst nýlega. 

VIRKNI OG SAMSKIPTAATHUGUN

Haldi ósækileg hegðun áfram hringir umsjónarkennari í foreldra er farið er í lausnarleit með foreldrum 

UMSJÓNARKENNARI  HRINGIR Í FORELDRA

Dæmi um það sem hægt er að gera

  • Skriflegur samningur um hegðun og vinnu

  • Dagbók á milli heimilis og skóla

  • Mitt og þitt hlutverk

UMSJÓNARKENNARI FUNDAR MEÐ FORELDRUM

Umsjónarkennari leitar aðstoðar stoðdeildar skólans. Hægt er að bóka tíma með deildarstjóra stoðþjónustu

 

HÉR

UMSJÓNARKENNARI ÓSKAR EFTIR FREKARI AÐSTOÐ INNAN SKÓLANS

Deildarstjóri stoðþjónustu fer með málið á fagfund stoðþjónustuteymis og aðstoðar við lausnarleit. Deildarstjóri stoðdeildar upplýsir deilldarstjóra stigs og skólastjóra um stöðu mála. 

AFGREIÐSLA STOÐDEILDAR

Umsjónarkennari vísar máli nemandans til nemendaverndarráðs.

Best er að umsjónarkennari bóki tíma með deildarstjóra stoðþjónustu þar sem farið er yfir tilvísun til nemendaverndar. Umsjónarkennari upplýsir foreldra um tilvísunina.

Tilvísun til nemendarverndarráðs

UMSJÓNARKENNARI ÓSKAR EFTIR UTANAÐKOMANDI/FREKARI AÐSTOÐ

Deildarstjóri stoðþjónustu hefur samband við foreldra um afgreiðslu málsins.

Tilkynning um afgreiðslu máls fer sjálfkrafa til umsjónarkennara í tölvupósti. Umsjónarkennari kynnir sér afgreiðslu máls hjá deildarstjóra stoðþjónustu. 

AFGREIÐSLA NEMENDAVERNDARRÁÐS

Research Publications

- 2023, Publication Title -

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

- 2023, Publication Title -

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.